Algemene voorwaarden - Online2see

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasbaarheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op Online2see gevestigd op Blauwverver 17 te Winterswijk met KVK-nummer 73343633 en rekeningnummer NL08INGB0008669542. Er kan alleen van worden afgeweken indien Online2see dit schriftelijk heeft bevestigd.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Online2see diensten afneemt en/of producten koopt.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien de klant en Online2see dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Offertes en overeenkomsten
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte staat vermeld of op een andere manier schriftelijk is bevestigd. Verder zijn alle aanbiedingen/prijzen op de offerte 14 dagen geldig, tenzij anders op de offerte staat vermeld.
2.2 Offertes dienen over te gaan tot een overeenkomst. De overeenkomst kan gelijk zijn aan de door de partijen getekende offerte, of door het tot stand komen van een nieuwe overeenkomst gebaseerd op de offerte.
2.3 Indien een nieuwe overeenkomst wordt opgesteld, zal de laatste offerte als uitgangspunt dienen.
2.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.5 Alle aanduidingen in offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Online2see.
2.6 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de offertes en overeenkomsten van Online2see ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 3: Prijzen en leveringen
3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten, zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is aangegeven door Online2see. Alle prijzen zullen te allen tijde duidelijk blijken uit de getekende offerte dan wel overeenkomst.
3.2 De in de aanbiedingen van Online2see weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de getekende offerte dan wel overeenkomst in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Online2see gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

Artikel 4: Betalingen
4.1 De klant dient de facturen van Online2see binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4.2 Online2see is gerechtigd om periodiek te factureren, dat wil zeggen per opdracht of per tijdsperiode. In de regel zal dit per maand zijn.
4.3 De klant dient op eerste verzoek van Online2see de kosten voor advertenties, media en de porto- en andere verspreidingskosten vooruit te betalen.
4.4 De klant is te allen tijde verplicht om de vergoedingen te betalen overeenkomstig de opdrachtomschrijving en/of de begroting/offerte, ongeacht of tot verveelvoudiging overgegaan wordt of niet. Het uitgangspunt is dat vergoeding in de getekende offerte dan wel overeenkomst staat vermeld.
4.5 Alle betalingen dienen op de bankrekening van Online2see te worden overgemaakt.
4.6 Indien van toepassing zal elke betaling eerst in mindering worden gebracht op nog uitstaande rente en kosten van deze klant en vervolgens in mindering gebracht worden op de oudste factuur, ongeacht eventuele door de klant vermelde factuurnummers of factuuromschrijvingen.
4.7 Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij -zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist- een rente over het factuurbedrag verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vanaf de dag dat de factuur betaald had moeten zijn.
4.8 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van door de klant verschuldigde en/of niet tijdig betaalde facturen, zijn voor rekening van de klant. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende de overlegging van de desbetreffende facturen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4.9 Mocht de klant in verzuim zijn, dan houdt Online2see zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren. Indien de klant met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Online2see gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Online2see om schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 5: Opdrachten en wijzigingen
5.1 Een opdracht wordt uitsluitend door Online2see aanvaard na schriftelijk akkoord van de klant op de offerte dan wel overeenkomst, per post of per mail.
5.2 Wijzigingen in de opdracht nadat deze is verstrekt en aanvaard, dienen door de klant aan Online2see te worden meegedeeld, dit ter beoordeling van Online2see. Wijzigingen in de opdracht dienen altijd schriftelijk plaats te vinden.
5.3 De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste, dan wel ten gunste van de klant. Dit zal schriftelijk en tijdig worden vastgelegd.
5.4 In geval van wijzigingen in de opdrachtstelling of ingeval het doel van de opdracht wegens overmacht van de zijde van de klant niet meer door kan gaan, zal de klant Online2see een schadeloosstelling dienen te betalen ter grootte van het totale honorarium en de tot dan toe gemaakte kosten, conform de getekende offerte dan wel de overeenkomst. Indien de klant de geleverde dienst afkeurt en onwillig is om aan Online2see een nadere kans te bieden, dient de klant Online2see een schadeloosstelling te betalen ter grootte van het totale honorarium en de tot dan toe gemaakte kosten.
5.5 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Online2see buiten haar rekening en risico wordt overschreden.
5.6 Online2see heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, als buiten toedoen of nalaten van Online2see de overeengekomen dienst niet tot stand komt of wordt goedgekeurd of de klant in gebreke is en in gebreke blijft met nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze of andere overeenkomsten met Online2see.
Mocht een van deze gevallen zich voordoen dan heeft Online2see het recht op vergoeding van het bedrag van de tot dan toe gewerkte uren en de gemaakte kosten zulks onverminderd het recht om daadwerkelijk schade te vorderen.

Artikel 6: Garanties
6.1 Indien door Online2see aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
6.2 Alle eventuele garantieverplichtingen van Online2see vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant. Ook vervallen alle eventuele garantieverplichtingen van Online2see als door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Online2see wijzigingen in de door Online2see geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle geleverde zaken, zoals de diensten, producten en goederen, blijven het eigendom van Online2see totdat alle facturen voortvloeiende uit die opdracht zijn betaald.
7.2 De klant verplicht zich geen zaken te vervreemden, dan wel anderszins het bezit hierover te verliezen, waarop nog het voornoemde eigendomsvoorbehoud ligt.
7.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behouden voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

Artikel 8: Ontbinding en beëindiging
8.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
8.2 In geval van verzuim van de klant is Online2see gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Online2see verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
8.3 Online2see is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Online2see zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
8.4 In geval van ontbinding geldt een opzegtermijn van minimaal één maand met betrekking tot de afgenomen dashboards, pakketten en/of diensten.

Artikel 9: Levertijden
9.1 Online2see zal er te allen tijde naar streven om de aangegeven levertijden na te komen. Deze gelden echter slechts bij benadering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 Online2see neemt ten aanzien van de aangegeven levertijden geen enkele garantie op zich en niet-tijdige levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting jegens Online2see.

Artikel 10: Geheimhouding
10.1 Online2see draagt zorg voor de geheimhouding van alle door de klant in het kader van de opdracht aan Online2see ter beschikking gestelde bedrijfsgegevens waarvan voor Online2see kenbaar is dat deze als vertrouwelijk dienen te worden behandeld.
10.2 Online2see werkt conform de nieuwe regels AVG.
10.3 Online2see werkt conform het privacyreglement. Het privacyreglement is terug te vinden op de website.

Artikel 11: Klachtenafhandeling
11.1 Over zichtbare gebreken dient door de klant direct nadat Online2see de door hem verrichte werkzaamheden/diensten aan de klant heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen 8 dagen na het verschijnen in een communicatiemedium, schriftelijk te worden gereclameerd.
11.2 Over onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden doch tenminste 14 dagen na aflevering, dan wel voorlegging van de werkzaamheden aan Online2see.
11.3 Reclamaties omtrent facturen dienen binnen 8 dagen na de datum van verzending van de facturen schriftelijk bij Online2see te worden ingediend. De betalingstermijn wordt echter ten gevolge van dergelijke reclamatie niet opgeschort.
11.4 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de klant zijn rechten ter zake verwerkt.
11.5 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Online2see beslissend.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring derden
12.1 De klant vrijwaart Online2see tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake juistheid en de feitelijke inhoud alsmede de rechten van in opdracht van de klant vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat onverlet de gebruikelijke zorgplicht van Online2see.
12.2 Indien een bezwaar omtrent geleverde zaken en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid door Online2see ter zake wordt erkend, zal deze uitsluitend te zijner keuze hetzij een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde hetzij het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Online2see nimmer verplicht.
12.3 De aansprakelijkheid van Online2see voor enige schade welke hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door het bedrijf geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de beloning verminderd met de door Online2see gemaakte kosten voor personeel en derden. De klant doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.
12.4 Online2see is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, gegevens, die het bedrijf voor, door of namens de klant ter beschikking zijn gesteld.
12.5 Online2see is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerd bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een afgesloten verzekering.

Artikel 13: Aansprakelijkheid m.b.t. digitale uitingen, digitale media en data
13.1 Indien de aan Online2see verstrekte opdracht, de ontwikkeling, gebruik, ontwerp van software dan wel andere digitale uitingen betreft of wanneer Online2see uitingen ontwikkelt waarbij gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde systemen en/of software inclusief digitale mediadragers, in de ruimste zin des woords, accepteert Online2see hiervoor, mede gezien de ondoorzichtigheid van de huidige wet en jurisprudentie op het gebied van internet en andere digitale uitingen en gezien het ontbreken van historische ervaring met digitale data en media, geen enkele aansprakelijkheid. Onder digitale uitingen worden ook internet en multimediaproducties begrepen. Indien de klant hiervan wenst af te wijken dient dit separaat schriftelijk overeengekomen te worden.
13.2 Een door Online2see geaccepteerde opdracht is slechts een inspanningsverbintenis en zal door Online2see dus naar beste kunnen worden uitgevoerd zonder dat een bepaald resultaat gegarandeerd wordt.
13.3 Online2see houdt een archief bij van haar digitale bestanden en producties. Dit is slechts een eenzijdige inspanningsverbintenis waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Van de digitale producties worden backups gemaakt. Deze digitale bestanden worden 3 jaar lang bewaard. Een en ander betekent dat een klant, indien hij een herdruk wenst dan wel op andere wijze van deze archiefbestanden gebruik wenst te maken, van Online2see kan verlangen dat gebruik gemaakt wordt van bovengenoemde gearchiveerde bestanden. Het is echter aan de beoordeling van Online2see voorbehouden of deze bestanden voor de gewenste toepassing nog over de vereiste kwaliteit beschikken. Op grond van het bovenstaande is Online2ee dan ook niet aansprakelijk voor de archivering en houdbaarheid van digitale bestanden en producties.

Artikel 14: Intellectueel eigendom
14.1 Conform de bepalingen in de Auteurswet 1912 blijven alle producties, (in welke vorm dan ook) in opdracht gemaakt van de klant het geestelijk eigendom van Online2see.
14.2 De klant en Online2see zijn vrij om het document of een enkel verveelvoudigd exemplaar te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie alsmede voor de expositie van dit document en kunnen daarbij elkaars naam vermelden. Dit echter niet eerder dan wanneer het document of de eerste verveelvoudiging ervan openbaar is gemaakt (daartoe behoren ook de voorpublicaties en nulnummers) en niet buiten de door de overeenkomst gestelde grenzen met betrekking tot gebruik, oplage en verspreidingsgebied.
14.3 Online2see is niet aansprakelijk indien het ontwerp of de daarna vervaardigde verveelvoudiging, dan wel licentie of het toepassen of gebruik van het ontwerp, inbreuk zal maken op enig auteursrecht, uitsluitend recht op tekening of model, merkenrecht, octrooirecht van een derde dat onbekend was voor of ten tijde van de levering van het ontwerp (en de werktekeningen).
14.4 Teksten en afbeeldingen die door de klant worden verstrekt, dienen door de klant op authenticiteit te worden gecontroleerd en mogen niet in strijd zijn met enig recht van een derde. De klant is hiervoor volledig aansprakelijk.
14.5 De klant is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde, dan wel tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
14.6 De klant is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke toestemming van Online2see.

Artikel 15: Overdracht en plichten
15.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit deze voorwaarden en (gesloten) overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
15.2 In de situatie dat de (relevante) activiteit(en) van de onderneming van de klant om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook, wordt samen gebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft nakoming van de bedoelde verplichtingen van de klant een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 16: Overmacht
16.1 In geval Online2see door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Online2see tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Online2see geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Online2see niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Online2see of van derden, ziekte van de medewerker van Online2see, die belast is met de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen. Online2see heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomstverhindert, intreedt nadat Online2see haar verbintenis had moeten nakomen.
16.3 Online2see kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
16.4 Voor zover Online2see tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Online2see gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
16.5 In geval van overmacht zal Online2see zich naar redelijkheid inspannen om de klant desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 17: Geschillen en toepasselijk recht
17.1 Beide partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.
17.2 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.
17.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
17.4 Mocht een bepaling uit deze algemene voorwaarden worden vernietigd, dan blijven de overige algemene voorwaarden in stand.
17.5 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Online2see partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

1
Hoi! Als je een vraag hebt, dan help ik je graag. We zijn elke werkdag geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Powered by